KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Drzonków – Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@drzonkow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy udziału w Kursie Tańca w WOSIR Drzonków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu realizacji umowy,
6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, obecnie takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i brakiem jej realizacji,
9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.